Vår projektkoordinator Uffe besökte Brasilien i slutet av 2021 för första gången på 2 år i och med pandemin. Det var en resa full av intryck, och i denna andra del berättar Uffe om nyligen startade projekt i en annan del av brasilianska Amazonas än där våra största projekt äger rum (första delen publicerades i mars). 

Utdrag ur reserapporten:

Det nya slagfältet södra Amazonas
Den enorma delstaten Amazonas, tre och en halv gånger större än Sverige, har tidigare varit förskonad från nämnvärd regnskogsnedhuggning. Inte längre så. Uppmuntrad av regeringen och dess allierade guvernörer i delstaterna Amazonas och Rondonia har en massiv avskogning i den södra delen av delstaten kommit igång. Fokus är längs den långt framskridna planerade asfalteringen av den 70 mil långa sträckan av vägen BR-319 från staden Humaita i den sydligaste delen av delstaten Amazonas till Manaus. Jämte matarvägar som redan börjat byggas från BR-319 öppnas centrum, hjärtat, av Amazonas upp för exploatering. De 20 milen från Rondonias huvudstad till Humaita är redan asfalterade. Som alltid är det nötdjursbete som är den främsta markanvändaren, med soja som avlägsen tvåa. Timmeruttag föregår.

Det finns tack och lov ett grundläggande skydd i form av ett framsynt arbete utfört under bättre tider som skapat ett stort antal reservat i södra Amazonas för urfolk och andra skogslevande folk och nationalparker mm i delstatliga och federala reservat.

Jag reste med de tre kvinnorna till vänster från Idesam – (Angela längst till vänster och Fernanda ledaren tvåa från vänster). De organiserade workshopen ihop med miljöorganisationen IEB och en mindre grupp, som de andra är från. Bild: Ulf Rasmusson

Men krafterna bakom nedhuggningen respekterar inte reservaten. Kan de förstörs dessa. Det 9600 km2 stora Parque Nacional dos Campos Amazonicos kan redan vara bortom räddning. Men för den stora merparten finns det fortfarande hopp, om urfolk och andra skogsfolk kan mobiliseras och stärkas. Genom en extra donation 2021 pågår arbete för fullt för att stärka skyddet för territorierna tillhörande urfolken Parintitin, Pirahã (ett nyligen kontaktat urfolk) och Jiahui. Dessa folk bor strax öster om södra Amazonas främsta stad, Humaita dit asfalten når, och är i mitten av den värsta anstormningen. Dessa tre urfolk är ytterst motiverade att skydda sin skog och ett brett upplagt skyddsarbete görs, med utbildning av ett 30-tal ”miljöagenter” bland urfolken, övervakning av reservaten, kartering av illegala invadörer mm. Hos grannstammen Tenharim åt öster ägnar sig tyvärr en del ledare åt att sälja ut timmer till icke hållbara skogsbolag. Förhoppningen är att när Tenharims ser framgångarna med arbetet hos sina grannar kommer de också vilja ansluta sig. Det här arbetet leds av vår gamla partner Kanindé, som vi bidrog till att grunda för länge sen. Kanindé är särskilt känt för sin långvariga kamp för uru-eu-wau-waufolket i Rondonia, vars territorium ännu består som en oas av regnskog omgivet av delvis övergivna betesmarker. Tyvärr medgav inte tiden besök hos Kanindé och urfolken de jobbar med, men långa telefonsamtal skedde med dess ledare Neidinha.

I stället gjordes ett besök hos och en fältresa med Idesam, vars huvudkontor finns i Manaus. Efter utredning före resan kunde konstateras att Idesam är den organisation som bäst har ett grepp om södra Amazonas i sin helhet och med den profil som vi söker hos en partner; Kanindés arbete i södra Amazonas är begränsat till nämnda tre urfolk jämte ett fjärde. Idesam har en bred portfölj med aktiviteter, varav en central del är ”BR-319 Observatoriet” som Idesam leder och som bevakar händelser och processer runt BR-319 och där tiotalet NGO:s ingår. Det bevakade området är 396 000 km² eller nästan lika stort som Sverige och finns mellan Madeira och Purus, stora bifloder till Amazonasfloden upp till hundratals meter breda. Av de 396 000 km² är hela 215 000 km² skyddade: 80 600 km² urfolksreservat, 41 800 km² delstatliga reservat och 91 700 km² federala reservat. De flesta av de två sistnämnda bebos ofta av ”utvinningsfolk” som livnär sig på småjordbruk, fiske, insamling av paranötter, acaifrukt mm. Vi talar om samma storleksordning av yta som Karib, dock mer svårförsvarat då det är uppdelat på ett långt större antal reservat.
Regelmässigt domineras reservaten av regnskog. Varje månad gör Idesam en uppdatering om tillståndsprocesserna för asfalteringen, nedhuggning och bränder i reservat, fallstudier från enskilda områden, mm, i form av en ca 25-sidig skrift (hitta den här).

Efter att ha träffat nyckelpersoner hos Idesam i Manaus blev det avfärd för närmare en veckas fältresa där jag fick uppleva ett exempel på Idesams arbete med lokalbefolkningar. Efter 14 timmars färd med snabbgående passagerarbåt på Madeirafloden nåddes den lilla staden Manicoré, och efter ytterligare några timmars färd den lilla byn Boa Esperanca där en workshop ägde rum för ungdomar från byar nära och i reservaten Rio Amapa och Capana Grande (nr 16 och 22 på kartan över icke urfolksreservat). Syftet var att stärka ungdomarnas samhörighet med och engagemang för sina byar och reservat, som har kommit under tryck från invadörer där en matarväg från BR-319 utgör ett stort hot.

Arbetet leddes skickligt av Idesam och partnern IEB. Ungdomarna visade ett stort engagemang och tanken är att de utvecklas till framtida ledare. Uppföljning ska ske, med uppgifter antagna av ungdomarna. Uppslaget till att jobba specifikt med ungdomar kom från CNS och Coiab, organisationerna för skogs/utvinningsfolk respektive urfolk och som ingår i Observatorio BR-319, med en särskild finansiering för detta.

Jag har fått ett mycket gott intryck av Idesam. Hängivenhet och kompetens utmärker det jag upplevt. Kvällstid, den sista tiden som tillbringades i Manicoré under efterarbeten till workshopen under väntan på dagen för båtresa åter, och under de långa resorna gavs tillfälle till ingående samtal med Idesam och särskilt Fernanda om möjligt samarbete framöver. Idesams möjligheter inskränks av den stötvisa finansiering som man har, och det skulle vara värdefullt för planering, arbetsro och verkställande att ha en partner med längre finansieringshorisont. Vi tar med oss detta framöver.